piercare - seriösa studios eller oseriösa hemmapulare!?

Att göra piercings är något som ökar starkt idag. Även en hel del hemmapulare dyker upp i en massa olika äckliga, smutsiga vrår. Om man har otur så kan man få en infektion av sin piercing. Dock kan det underlätta risken om man går till en seriös studio. Hur tusan vet man då att en studio är seriös?

Ja det är något jag har funderat på väldigt länge visst det finns vissa saker man kan gå på bla medlemskap i organisationen APP (Association of Professional Piercers) och/eller dess systerorganisation ASAP (Association of Safe Piercing). Alla seriösa piercingstudior är medlemmar i minst en av dessa organisationer.

Jag själv har länge letat efter hur man kan kolla upp hur dessa organisationer fungerar, vilka riktlinjer de ska följa och hur ser man om min piercare är medlem där?

ASAP - Idag har jag hittat åt deras hemsida. Det bästa med den sidan är att man kan läsa direkt stadgarna, listor på medlemmar osv.

APP - vette tusan hur man kollar upp det. Dock har jag hittat åt en sida som har tagit upp hur deras riktlinjer osv ser ut. Perfekt för den som vill kolla upp om sin piercare följer deras stadgar. Vet dock någon om hur man kollar upp hur man får reda på om sin piercare är medlem där så hör av er till mig, tack snälla :) Kör texten som jag hittade här nedanför. Texten hittades här.

Association of Professional Piercers

 

The Association of Professional Piercers, APP, har givit ut en manual. Den

fi nns i en engelsk version på CD-skiva. Nedan följer en sammanfattning av

de delar som handlar om lokaler och inredning, hygienrutiner och åldersgränser.

Lokalens utformning och inredning

• Vid samlokalisering med annan hygienisk verksamhet måste piercingverksamheten

ha egna avskilda lokaler.

• Tvättställ med behållare för fl ytande tvål respektive engångshanddukar

skall fi nnas. Kranarna skall inte vara handmanövrerade.

• Väggar och dörrar i behandlingsrummet skall ha en yta av ickeporösa

material som kakel, vinyl eller blank/halvblank färg. Affi scher, tavlor

och dylikt bör vara inglasade eller laminerade.

Bilaga 1

• Golvet i behandlingsrummet skall vara av linoleum, vinyl, klinkers, trä

utan springor eller annat ickeporöst material. Det skall fi nnas stänkskydd

10-15 cm upp efter väggarna.

• Belysningen i rummet skall vara klar och justerbar.

• Luftreningsaggregat skall fi nnas i lokalen och vara dimensionerade utifrån

lokalens storlek.

• Skåp, lådor och andra förvaringsenheter skall fi nnas för förvaring av

förpackningsmaterial, burkar, steriliserade instrument, verktyg m.m.

• Separata och avskilda utrymmen för hantering av använda redskap,

smycken och verktyg skall fi nnas. Den idealiska lokalen har två rum

för rengöring, desinfektion och sterilisering så att man kan separera

smutsigt och rent. Många verksamheter har begränsat utrymme och

måste placera processerna i samma rum. Detta kan göras effektivt förutsatt

att momenten kan separeras ordentligt. Ickeporöst material som

plexiglas kan användas för att separera zonerna.

• Utrymmen för rengöring, desinfektion och sterilisering skall placeras

så långt som möjligt från kunder och skyltas med "Varning! Smittrisk!

Endast personal!" så att man undviker att kunder går in i utrymmet.

• I utrymme för rengöring, desinfektion och sterilisering skall det fi nnas

tvättställ, utslagsvask, autoklav, ultraljudsenheter och förpackningsmaterial

för det som skall steriliseras.

• Skåp, förvaringsenheter och liknande skall vara gjorda av ickeporöst

material som är lätt att desinfektera, samt ha fl era lådor för förvaring av

luft- och ljuskänsligt material.

• Kundstolar bör vara bekväma, justerbara och lätta att desinfektera.

• Stolsöverdrag och liknande skall vara av ickeporöst material som vinyl

eller läder. Engångsmaterial är det optimala.

• I toaletten skall fi nnas tvättställ med varmt och kallt vatten, behållare

för pappershanddukar, fl ytande antibakteriell tvål i pumpbehållare samt

avfallsbehållare.

Lokalvård

• Väggarna skall desinfekteras minst en gång i veckan.

• Golven torkas dagligen med rent vatten och desinfekterande medel.

• Lampor som berörs under behandlingen måste desinfekteras ofta.

• För att minimera risken för korskontamination skall ytorna vid autoklaven

rengöras med desinfektionsmedel före och efter användning.

Bilaga 1

• Inredning måste desinfekteras minst två gånger dagligen och dessutom

vid behov.

• Kundstolar måste desinfekteras efter varje användning, även om man

inte ser någon förorening. Skabb, parasiter och liknande kan överföras

från hår eller kläder till bord och stolar.

• Toalettstol, tvättställ, dörrhandtag och andra fl itigt berörda ytor skall

rengöras noggrant varje dag och desinfekteras vid behov.

Avfallshantering

• Sopkärl skall vara av plast eller metall, fotpedalsmanövrerade, täckta

(lock) och tydligt märkta. De skall placeras lätt åtkomliga för personalen

men inte för kunderna.

• De fl esta piercingverksamheter har inte så mycket blodbemängt avfall

att de måste använda ett speciellt uppsamlingssystem för smittförande

avfall. Det kan dock vara lämpligt att hantera avfallet enligt de regler

som gäller för sådant avfall. Kolla upp de lokala bestämmelserna om

avfallshantering!

• Om man inte använder sig att systemet för smittförande avfall kan det

vara lämpligt att förpacka avfallet i dubbla påsar innan förvaring och

borttransport.

Hygienrutiner

Handhygien

• Det är viktigt med noggrann handtvätt. Tänk på naglarna, utrymmet

mellan fi ngrarna och handlederna.

• Antibakteriell handlotion rekommenderas.

• Handskar är absolut nödvändiga. Tänk på följande:

- Händerna skall alltid tvättas före och efter användning av handskar.

- Många använder desinfektionsmedel före handskar tas på.

- Naglarna skall hållas korta för att undvika skador på handskarna.

- Handskar skall bara användas vid kontakt och inte kontinuerligt.

- Handskar är engångsmaterial och skall inte tvättas eller återanvändas.

- Handskar skall förvaras på rätt sätt. Håll handskar borta från ljus,

värme och fukt.

- Handskar skall väljas efter den uppgift som skall utföras.

Bilaga 1

Handskar bör användas:

- vid beröring av kunden

- när man arbetar med desinfektion och sterilisering - använd olika

uppsättningar av handskar för att öppna och stänga dörren till

autoklaven, för att lägga in förorenade instrument och för att ta ut

det sterila innehållet

- vid städning och avfallshantering.

Handskar skall bytas:

- När de är skadade

- När man går från smutsigt arbete till rent

- Under piercingproceduren, t.ex. inför följande moment:

1. Inledande iordningställande av bricka och instrument

2. Inledande rengöring/desinfektion och märkning av huden

3. Öppning av autoklaverade förpackningar

4. Piercingingreppet

5. Rengöring/städning efter ingreppet.

Utrustning

• För sterilisering av instrument m.m. är ångsterilisering i autoklav den

enda praktiska metoden. Sportester är absolut nödvändiga för kontroll.

• Använda piercingredskap/verktyg skall förvaras inneslutna i ickeporösa

lådor eller behållare som i erforderlig omfattning är utformade så

att spill av vätska undviks.

• När autoklaveringen är klar och föremålen har torkat skall de sterila föremålen

förvaras så att risken för förorening av föremålen minimeras.


Kunden

• Ytan (huden/slemhinnan) som skall piercas skall vara så fri som möjligt

från fett, svett, smuts och bakterier.

• De kemiska medel som används för desinfektion av kundens hud skall

ha följande egenskaper:

- Ett brett antibakteriellt spektrum

- En snabb effekt som håller i sig en tid.

- Ska ge minimal irritation eller överkänslighetsreaktioner.

- Ska kunna appliceras snabbt.

Alla medel måste användas enligt tillverkarens anvisningar.


Bilaga 1


• Vid piercing i munnen skall kunden skölja munnen under minst 30 sek

med en liten mängd antimikrobiellt munvatten.

• Vid piercing i läppar måste båda typerna av desinfektion göras.

• Efter det att huden desinfekterats måste kunden få anvisningar om att

inte röra hudytan med händer som är otvättade eller utan handskar.

Om kunden rör i eller intill den preparerade ytan måste desinfektionen

göras om.

• En kund som tagit alkohol eller någon annan drog för att t.ex. dämpa

sin oro bör inte behandlas. Endast sådana som är vid sina sinnens fulla

bruk skall piercas.


Åldergräns


Reglerna beträffande piercing av minderåriga varierar mellan länder/stater.

I USA är 18 år vanligtvis den ålder när en person juridiskt anses vara i stånd

att ta ansvar för sina handlingar. En omyndigs kropp är juridiskt ett ansvar

för dennes föräldrar eller motsvarande. Det innebär att ett kontrakt/avtal

som skrivs under av en omyndig, utan att den som juridiskt är ansvarig har

skrivit under, inte är juridiskt bindande.

En vanlig tillämpning är att vägra att behandla någon som är under 18 år.


RSS 2.0